علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-8) , صفحات (23-25)

عنوان : ( بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , مسعود پیروزی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای گذشته سیاست های دولت در مورد محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم دخالت گسترده به منظور پایین نگه داشتن قیمتها و تامین نیازهای مصرف کنندگان از راه واردات بوده است. از طرفی دیگر قیمت جهانی گندم بالاتر از قیمت آن در ایران است. بنابراین انتظار می رود با الحاق شدن ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) قیمت این محصول افزایش یابد. تاثیر تغیرات قیمت بر رفاه خانوارها به جایگاه خانوارها از نظر فروش خالص (Net sales) بستگی دارد. به طوری که خانوارهایی که خریدار خالص (Net buyer) گندم باشند از افزایش قیمت گندم ضرر می کنند و خانوارهایی که فروشنده خالص (Net seller) این محصول باشند با افزایش قیمت سود می برنند. بعبارت ساده تر خانوارهایی خریدار خالص گندم بشمار می آیند که هزینه ای که برای خرید گندم صرف می کنند بیشتر از درآمدی باشد که از گندم بدست می آورند و بالعکس خانوار فروشنده خالص درآمدی که از گندم بدست می آورد بیشتر از هزینه خرید گندم است. این مطالعه تلاشی در راستای پاسخ به این سوال است که در اثر افزایش قیمت گندم در آینده رفاه خانوارهای این استان به چه میزان تغییر خواهد کرد و سیاست دولت برای پایین نگه داشتن قیمت این محصول سیاست مناسبی در آینده خواهد بود؟

کلمات کلیدی

, فروش خالص , خریدار خالص, رفاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006047,
author = {کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد and پیروزی راد, مسعود},
title = {بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {23--25},
numpages = {2},
keywords = {فروش خالص ;خریدار خالص;رفاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%A پیروزی راد, مسعود
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]