علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (43), سال (2008-8) , صفحات (239-250)

عنوان : ( الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ). )

نویسندگان: سید صفدر حسینی , محمد قربانی , خالدی , حسن پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله آثار هزینه های مبادله بر واکنش عرضه تولید کنندگان برنج مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار تولیدکنندگان برنج به گونه ای است که برخی از آنان به عنوان خریدار یا فروشنده در بازار شرکت کرده و برخی دیگر به صورت خودکفا باقی مانده اند. هزینه های مبادله ثابت و متغیر باعث شده است که خانوارهای تولیدکننده واکنش متفاوتی نسبت به بازار برنج داشته باشند. اطلاعات به کار رفته در تحقیق از یک نمونه 260 تایی از تولیدکنندگان برنج استان مازندران در سال 1382 به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه های مبادله هم از طریق تاثیر بر الگوی مشارکت در بازار و هم از طریق تاثیر بر کشش تولید مشارکت کنندگان در بازار، بر کشش عرضه تاثیر گذاشته است. به عبارت دیگر، با لحاظ کردن هزینه های مبادله در الگوی تولید برنج، تغییرات این هزینه ها از طریق تاثیرگذاری بر مشارکت بازاری بر مقدار عرضه تولیدکنندگان اثر گذاشته است. پیشنهاد می شود که از سیاست های کاهش دهنده هزینه های مبادله به عنوان مکملی برای سیاست های حمایت قیمتی موثر بر واکنش عرضه استفاده شود.

کلمات کلیدی

, هزینه های مبادله ثابت و متغیر, واکنش عرضه, آستانه عرضه, برنج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006048,
author = {سید صفدر حسینی and قربانی, محمد and خالدی and حسن پور},
title = {الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ).},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2008},
volume = {12},
number = {43},
month = {August},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {239--250},
numpages = {11},
keywords = {هزینه های مبادله ثابت و متغیر، واکنش عرضه، آستانه عرضه، برنج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ).
%A سید صفدر حسینی
%A قربانی, محمد
%A خالدی
%A حسن پور
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2008

[Download]