علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (63-77)

عنوان : ( بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: محمد قربانی , سید صفدر حسینی , علیرضا کوچکی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله دیدگاه‏های کشاورزان را در باره سیاست‌های حمایتی حفاظت خاک از طریق سه مولفه سیاستی مهم تامین مالی، یارانه سبز و مداخله دولت در استان خراسان رضوی در سال 1385 با استفاده از آماره‏های توصیفی مورد بررسی قرار‌ داده است. نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان انگیزه لازم را برای حفاظت خاک دارا می باشند اما توان مالی آنها برای حفاظت خاک پایین است. همچنین کشاورزان با پرداخت یارانه سبز در قالب اعتبارات یارانه‌ای برای عملیات حفاظت خاک موافق می‌باشند. علاوه بر آن معتقد به مداخله دولت در این حوزه از طریق کمک‌های فنی- اطلاعاتی (ترویجی) و اعتبارات می باشند. با توجه به یافته ها، نقش‌آفرینی بانک کشاورزی برای پرداخت اعتبارات حفاظت خاک، پرداخت یارانه سبز و اجرایی شدن طرح یارانه سبز در یک منطقه و مداخله ‌ هدفمند دولت به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, یارانه سیز, مداخله هدفمند, گندم, خراسان رضوی و حفاظت خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006050,
author = {قربانی, محمد and سید صفدر حسینی and کوچکی, علیرضا and کهنسال, محمدرضا},
title = {بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {63--77},
numpages = {14},
keywords = {یارانه سیز، مداخله هدفمند، گندم، خراسان رضوی و حفاظت خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
%A قربانی, محمد
%A سید صفدر حسینی
%A کوچکی, علیرضا
%A کهنسال, محمدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]