علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-8) , صفحات (99-110)

عنوان : ( بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) )

نویسندگان: سید صفدر حسینی , افسانه نیکوکار , شهبازی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین نوع رابطه بین نهاده ها در تولید محصولات نهایی در زنجیره بازاریابی محصولات کشاورزی است. اهمیت گوشت گاو، گوسفند و مرغ در تامین پروتئن مورد نیاز افراد جامعه و تاثیر آنها در ارزش افزوده بخش کشاورزی، همچنین سهم بالای هزینه فراوری در قیمت تمام شده این محصولات، سبب شد تا برای این پژوهش برگزیده شوند. در این تحقیق، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی، ضمن برآورد الگوی تقاضای خرده فروشی گوشت گاو، گوسفند و مرغ، کشش جانشینی نهاده های سر مزرعه و خدمات بازاریابی در تولید محصول نهایی خرده فروشی و معنی داری آن برای دوره 1376-1383، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق، امکان جانشینی نهاده های سر مزرعه و خدمات بازاریابی (نهاده فرآوری) در تولید کالای نهایی خرده فروشی در محصول گوشت گاو را تایید و در مورد محصولات گوشت گوسفند و مرغ، امکان رابطه مکملی را رد کرده است.

کلمات کلیدی

, کشش جانشینی, نهاده سر مزرعه, نهاده خدمات بازاریابی, محصول خرده فروشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006051,
author = {سید صفدر حسینی and نیکوکار, افسانه and شهبازی and قربانی, محمد},
title = {بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {99--110},
numpages = {11},
keywords = {کشش جانشینی، نهاده سر مزرعه، نهاده خدمات بازاریابی، محصول خرده فروشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام)
%A سید صفدر حسینی
%A نیکوکار, افسانه
%A شهبازی
%A قربانی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]