کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش کشورهای اسلامی , 2006-12-20

Title : ( The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs )

Authors: Bakhtiar Shabani Varaki ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

h

h

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006105,
author = {Shabani Varaki, Bakhtiar},
title = {The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs},
booktitle = {کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش کشورهای اسلامی},
year = {2006},
location = {اصفهان, IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs
%A Shabani Varaki, Bakhtiar
%J کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش کشورهای اسلامی
%D 2006

[Download]