پژوهشهای زراعی ایران, سال (2007-7)

عنوان : ( اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L) )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , محمدرضا اصغری پورچمن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (Cannabis sativa

کلمات کلیدی

ک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006156,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and اصغری پورچمن, محمدرضا},
title = {اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
month = {July},
issn = {2008-1472},
keywords = {ک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L)
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A اصغری پورچمن, محمدرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]