پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (2-9)

عنوان : ( ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) )

نویسندگان: بهروز مهرام , محمد حسین فرخ زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر برنامه درسی پنهان بر روحیه کارآفرینی دانشجویان مطالعه شده است

کلمات کلیدی

, برنامه درسی پنهان, کارآفرینی, نظام آموزش علمی _ کاربردی , جهاد کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006181,
author = {مهرام, بهروز and محمد حسین فرخ زاده},
title = {ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی)},
journal = {پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی},
year = {2008},
volume = {3},
number = {1},
month = {August},
issn = {1735-6652},
pages = {2--9},
numpages = {7},
keywords = {برنامه درسی پنهان، کارآفرینی، نظام آموزش علمی _ کاربردی ، جهاد کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی)
%A مهرام, بهروز
%A محمد حسین فرخ زاده
%J پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
%@ 1735-6652
%D 2008

[Download]