علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-6)

عنوان : ( اثر تراکم بر فنولوژی و صفات فیزیولوژیک ورابطه آنها با عملکرد در چهار رقم سورگوم دانه ای )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تراکم بر فنولوژی و صفات فیزیولوژیک ورابطه آنها با عملکرد در چهار رقم سورگوم دانه ای

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006203,
author = {راشدمحصل, محمدحسن},
title = {اثر تراکم بر فنولوژی و صفات فیزیولوژیک ورابطه آنها با عملکرد در چهار رقم سورگوم دانه ای},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم بر فنولوژی و صفات فیزیولوژیک ورابطه آنها با عملکرد در چهار رقم سورگوم دانه ای
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]