دانش و توسعه, سال (2007-12) , صفحات (177-194)

عنوان : ( نظری اجمالی بر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثر آن بر اقتصاد بخش عمومی )

نویسندگان: ابوالفضل قدیری مقدم , جواد بقائی راوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه : هنوز یک تعریف جامع و قابل قبول از حسابرسی دولتی ارائه نشده است . تعریف این کلمه را باید در عملکرد کشورهای مختلف جستجو نمود و هر کشوری به اقتضای جو سیاسی – اجتماعی و امکانات خود محدوده این نوع حسابرسی را چه با تدوین قوانین ومقررات وچه به صورت عرف وسنت تعیین کرده است . در بسیاری از کشورها , حسابرسی دولتی شروع نسبتا آرامی داشته است . در مواردی محدوده حسابرسی دولتی از بررسی ارقام هزینه های دولت فراتر نرفته است . ودر این بررسیها نیز حدود صحت معاملات و پرداختها و انجام انها در چارچوب قوانین و مقررات مورد نظر بوده است . در بعضی از کشورها امروزه حسابرسی دولتی طیف وسیعی از عملیات دولت و سازمانهای دولتی و بنگا ههای عمومی و شرکتهای تابعه ووابسته به دولت را شامل می گردد و حدود رسیدگی ها نیز به بررسی ارقام هزینه و چگونگی انجام معاملات از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات محدود نمی شود بلکه رسیدگیها شامل بررسی عملکرد کلی دستگاه مورد رسیدگی از لحاظ تطابق عملیات با قوانین و مقررات ودر عین حال اثر بخشی , سنجش کارایی و بررسی صرفه های اقتصادی فعالیت دستگاه مورد بررسی و حسابرسی می باشد . تغییر اهداف و محدوده حسابرسی دولتی از رسیدگی به اسناد هزینه سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها به عملکرد کلی سازمانهای دولتی , وزارتخانه ها , شرکتهای دولتی و ملی شده و بنگاههاو موسساتی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد , الزاما تاسیس واحدهای رسیدگی و حسابرسی مستقل را ایجاب کرده است که در غالب کشورها تحت عنوان دیوان محاسبات به فعالیت می پردازد . امروز این موسسات با توجه به حجم سنگین وظایف و عملیات و میزان آنها نقش و جایگاه ویژه ای را در نمودار سازمانی کشورها و ارتباط این ارگان با سایر ارگانها دارا می باشند. علیرغم وجود وظایف بسیار سنگین برای دیوان محاسبات , نیروی انسانی و امکانات این موسسات غالبا محدود است وبا توجه به محدودیتها ودر نظر داشتن تغییرات تکنیکی در امر رسیدگیها , مدیریتها در دیوان محاسبات کشورها نقش اساسی در اداره امور این موسسات در امر نظارت و کنترل بر در آمدها , هزینه ها و عملکرد وزارنخانه ها , سازمانها و شرکتهای دولتی دارا می باشد وباید اطمینان پیدا کنند که منابع آنها در جهات صحیح خود بکار گرفته می شوند . همچنین این موضوع حائز اهمیت است که برنامه های تدوین شده در دیوان محاسبات مورد نظارت و کنترل دائم قرار می گیرد و عملکرد واقعی با موارد پیش بینی شده مقایسه شده و مغایرتها شناخته می شوند ودر جهت رفع آنها اقدامات لازم بعمل می آید

کلمات کلیدی

عملکرد – نظارت – تفریغ بودجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006204,
author = {قدیری مقدم, ابوالفضل and بقائی راوری, جواد},
title = {نظری اجمالی بر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثر آن بر اقتصاد بخش عمومی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
month = {December},
issn = {2008-1456},
pages = {177--194},
numpages = {17},
keywords = {عملکرد – نظارت – تفریغ بودجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظری اجمالی بر حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثر آن بر اقتصاد بخش عمومی
%A قدیری مقدم, ابوالفضل
%A بقائی راوری, جواد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]