مدیریت صنعتی- دانشگاه آزاد سنندج, دوره (3), شماره (3), سال (2007-7) , صفحات (49-67)

عنوان : ( بررسی کارایی شاخص RI در ارزیابی شرکتهای عضو بورس در مقایسه با نسبتهای ROI,ROE,P/B,P/E )

نویسندگان: ابوالفضل قدیری مقدم , I.Enayati , A.Hasanzadeh ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله ارتباط بین سود باقی مانده RI)) به عنوان معیار نوین سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت و نسبتهای قیمت به سود هر سهم(P/E) و قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/B) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده سرمایه گذاری(ROI) را به عنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ در یک دوره 6 ساله مشخص گردید که بین RI و P/Eارتباط معنی داری وجود نداشته ولی بین RIوP/B , ROE , ROI رابطه معناداری وجود داشته و در یک جهت حرکت می‌کنند و در ارزیابی‌ها به نتایجی مشابه می‌رسند و از آنجا که در مدل RI عناصر تاثیر گذار در ارزیابی و تصمیم گیری و همچنین ساختار سرمایه شرکت و عوامل اقتصادی جامعه دخیل می‌باشند لذا معیار بهتری برای مدیران و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

کلمات کلیدی

, سود باقی مانده , قیمت به سود هر سهم , قیمت به ارزش دفتری هر سهم , بازده حقوق صاحبان سهام, بازده سرمایه گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006206,
author = {قدیری مقدم, ابوالفضل and I.Enayati and A.Hasanzadeh},
title = {بررسی کارایی شاخص RI در ارزیابی شرکتهای عضو بورس در مقایسه با نسبتهای ROI,ROE,P/B,P/E},
journal = {مدیریت صنعتی- دانشگاه آزاد سنندج},
year = {2007},
volume = {3},
number = {3},
month = {July},
issn = {2208-9007},
pages = {49--67},
numpages = {18},
keywords = {سود باقی مانده ، قیمت به سود هر سهم ، قیمت به ارزش دفتری هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی شاخص RI در ارزیابی شرکتهای عضو بورس در مقایسه با نسبتهای ROI,ROE,P/B,P/E
%A قدیری مقدم, ابوالفضل
%A I.Enayati
%A A.Hasanzadeh
%J مدیریت صنعتی- دانشگاه آزاد سنندج
%@ 2208-9007
%D 2007

[Download]