کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2007-7)

عنوان : ( تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Abstract Bibliographic records have a variety of functions in computerized library systems. With an anlytical approach this research investigates the nature and functions of the different data elements indexed in the bibliographic record. The analysis is carried out based on relevant standards (AACR2, ISBD, and Dublin Core Metada set) and the impact of the online environment on each element. Findings show that the functions of the bibliographic record have proliferated in response to the variety of information needs of publishers, bookshops, dealers, libraries and users. The functions identified are categorized in five different groups namely: to retrieve, to locate, to identify, to relate, and to manage. The paper attempt to justify the need for more consistency and comprehensiveness in descriptive data elements indexed in the bibliographic record. This approach would further enhance the different capabilities of online bibliographic databases specially interoperability in the networked environment.

چکیده پیشینه های کتابشناختی کارکردهای گوناگونی در نظامهای رایانه‌ای کتابخانه ها دارند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ماهیت و کارکردهای چندگانه هر یک از عناصر داده ای (فیلدهای موجود) در استانداردهای مرتبط با پیشینه های کتابشناختی (قواعد انگلو-امریکن، آی اس بی دی، مارک، و فراداده دوبلین کور)، با توجه به تاثیر احتمالی محیط رایانه ای پیوسته بر آنها می پردازد. نتایج تحلیل نشان می دهد که پیشینه کتابشناختی در قالب الکترونیکی کارکردهای متنوعی در پاسخ به نیازهای گوناگون در محیط رایانه ای (در حوزه کاری ناشران، کتابفروشان، کتابخانه ها، و کاربران) دارد. این کارکردها در پنج مقوله بازیابی اطلاعات، شناسایی مدارک اطلاعاتی، مکان یابی مدارک، برقراری پیوند میان مدارک مرتبط به هم، و مدیریت پایگاه دسته بندی شده است. مقاله حاضر در پی توجیه نیاز به سطح هماهنگ تر و کامل تری از توصیف، یعنی افزودن داده های بیشتر و استانداردتر به پیشینه های کتابشناختی در محیط پیوسته است. این رویکرد به منظور توسعه انواع قابلیت های فهرستهای رایانه ای و نیز بهسازی شیوه میانکنش آنها در شبکه وب است.

کلمات کلیدی

سازماندهی اطلاعات پیشینه های کتابشناختی عناصر اطلاعاتی فهرستهای رایانه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006228,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and ارسطوپور, شعله},
title = {تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1680-9637},
keywords = {سازماندهی اطلاعات پیشینه های کتابشناختی عناصر اطلاعاتی فهرستهای رایانه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A ارسطوپور, شعله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2007

[Download]