کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2007-7)

عنوان : ( بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محض )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه‌های به کار رفته در عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت پذیرفته است. از میان 88459 کتاب، 472 اثر به عنوان نمونه انتخاب و کلیدواژه‌های عنوان و فهرست مندرجات آنها استخراج گردید. پس از مقایسه کلیدواژه‌ها با فهرست سرعنوانهای موضوعی فارسی، مشخص گردید:‌ 1- از نظر همخوانی کامل سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه‌های عنوان وفهرست مندرجات کتابهای فارسی، تفاوت معناداری میان حوزه‌های موضوعی مورد بررسی به چشم می‌خورد. 2- از نظر همخوانی نسبی و نبود همخوانی میان سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه‌های عنوان و فهرست مندرجات کتابها، میان حوزه‌های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد. 3- از نظر همخوانی کامل و همخوانی نسبی کلیدواژه‌های عنوان با کلیدواژه‌های فهرست مندرجات کتابهای فارسی، میان حوزه‌های مورد بررسی تفاوتی معنادار وجود دارد. 4- از نظر همخوان نبودن کلیدواژه‌های عنوان با کلیدواژه‌های فهرست مندرجات تفاوت معناداری میان حوزه‌های مورد بررسی وجود ندارد.

کلمات کلیدی

سرعنوانهای موضوعی فارسی همخوانی عنوان کتاب فهرست مندرجات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006230,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and ارسطوپور, شعله},
title = {بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محض},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1680-9637},
keywords = {سرعنوانهای موضوعی فارسی همخوانی عنوان کتاب فهرست مندرجات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محض
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A ارسطوپور, شعله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2007

[Download]