مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (9), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (157-165)

عنوان : ( بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حسین باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر رشد آن در نوجوانان دبیرستانی است. بدین منظور تعداد 1000 نفر دانش‌آموز دختر از میان دانش آموزان پایة اوّل و دوم دبیرستان استان خراسان رضوی به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه 500 نفره (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. پرسشنامة هوش هیجانی شوت، در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا گردید. گروه آزمایشی طی 6 جلسة 90 دقیقه‌ای، مداخلات مبتنی بر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی را به صورت گروهی دریافت نمود. مقایسة نتایج آزمونها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشانگر تأثیر مداخلات در بهبود شاخص هوش هیجانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود. کلید واژه‌ها: مهارت‌های هوش هیجانی، پیشرفت هوش هیجانی، سواد هیجانی، دوره‌ نوجوانی.

کلمات کلیدی

بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006233,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and باقری, حسین},
title = {بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2008},
volume = {9},
number = {1},
month = {August},
issn = {1608-2842},
pages = {157--165},
numpages = {8},
keywords = {بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A باقری, حسین
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2008

[Download]