مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (9), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (73-91)

عنوان : ( بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان )

نویسندگان: آمنه عالی , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس معلم، بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان است. در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس (سبک مداخله‌گر، سبک تعاملی و سبک غیرمداخله‌گر) در نظر گرفته شده است. جامعة تحقیق، کلیة کلاس‌های پایه پنجم در مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه ناحیه شش آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 1384-1383 می‌باشد. سبک مدیریت کلاس معلمان با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته در نمونه 60 نفری معلمان سنجیده شد و متغیر فرا‌ شناخت نیز با استفاده از پرسشنامة خود– گزارش‌دهی اسپرلینگ و همکاران در نمونة 307 نفری دانش‌آموزان ارزیابی گردید. براساس نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها، فرضیة تحقیق مبنی بر اینکه؛ «دانش‌آموزان معلمین تعامل‌گرا در مقایسه با دانش‌آموزان معلمین مداخله‌گر از مهارت‌های فراشناختی بالاتری برخوردارند» تأیید گردید. همچنین یافته‌ها، نشان می‌دهد؛ مهارت نظارت فراشناختی دانش‌آموزان پسر بطور معناداری بالاتر از دختران است و بین فراشناخت دانش‌آموزان و نمره پیشرفت تحصیلی (معدل) آنان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006246,
author = {عالی, آمنه and امین یزدی, سیدامیر},
title = {بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2008},
volume = {9},
number = {1},
month = {August},
issn = {1608-2842},
pages = {73--91},
numpages = {18},
keywords = {بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان
%A عالی, آمنه
%A امین یزدی, سیدامیر
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2008

[Download]