تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-7) , صفحات (115-134)

عنوان : ( شناخت اجتماعی و زبان )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعاملات اجتماعی مستلزم درک انسان ها از حالات ذهنی یکدیگر است. توانایی درک حالات ذهنی یا تئوری ذهن مورد بررسی قرار گرفت که چگونه تحت تاثیر رشد زبان قرار م یگیرد.

کلمات کلیدی

, social cognition, theory of mind, language
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006252,
author = {امین یزدی, سیدامیر},
title = {شناخت اجتماعی و زبان},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1735-1596},
pages = {115--134},
numpages = {19},
keywords = {social cognition; theory of mind; language},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت اجتماعی و زبان
%A امین یزدی, سیدامیر
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2007

[Download]