پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, سال (2007-6)

عنوان : ( برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برهان جهان شناختی با تکیه بر فرضیه صدق در دلالت شناسی منطق موجهات تبیین شده است

کلمات کلیدی

, مفهوم گرایی, فعلیت گرایی, جهانهای ممکن, جهان واقع, صدق, ضرورت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006271,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا},
journal = {پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت},
year = {2007},
month = {June},
issn = {۲۲۲۸-۶۵۷۸},
keywords = {مفهوم گرایی- فعلیت گرایی- جهانهای ممکن- جهان واقع- صدق- ضرورت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت
%@ ۲۲۲۸-۶۵۷۸
%D 2007

[Download]