اندیشه دینی, سال (2007-7)

عنوان : ( تأملی در آرای هایدگر و گادامر )

نویسندگان: مریم پهلوان مازندرا نی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه هرمنوتیک فلسفی و تفاوت های ساختاری آن با هرمنوتیک پیش فلسفی تبیین شده است

کلمات کلیدی

, هرمنوتیک, هایدگر, گادامر, نسبیت, تکثرگرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006272,
author = {پهلوان مازندرا نی, مریم and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تأملی در آرای هایدگر و گادامر},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2007},
month = {July},
issn = {2251-6123},
keywords = {هرمنوتیک- هایدگر- گادامر- نسبیت- تکثرگرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در آرای هایدگر و گادامر
%A پهلوان مازندرا نی, مریم
%A حسینی, سیدمرتضی
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2007

[Download]