پژوهشهای ادبی, دوره (4), شماره (14), سال (2007-3) , صفحات (143-158)

عنوان : ( نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , غلام عباس سعیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کتب بلاغی بحثی با عنوان جناس مضارع و لاحق مطرح شده است که مبتنی است بر تشابه یا عدم تشابه آوایی حروف در دو واژه. از آنجا که پیشینیان نتوانستند این تشابه یا عدم تشابه را تبیین علمی کنند، بحثهای دامنه داری در این خصوص مطرح کردند. پیشینیان سخن گذشتگان را تکرار کردند

کلمات کلیدی

, جناس مضارع , جناس لاحق, واج شناسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006275,
author = {یاحقی, محمدجعفر and سعیدی, غلام عباس},
title = {نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغی},
journal = {پژوهشهای ادبی},
year = {2007},
volume = {4},
number = {14},
month = {March},
issn = {1735-2932},
pages = {143--158},
numpages = {15},
keywords = {جناس مضارع - جناس لاحق- واج شناسی- آواشناسی-واج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A سعیدی, غلام عباس
%J پژوهشهای ادبی
%@ 1735-2932
%D 2007

[Download]