دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی, دوره (14), شماره (1), سال (2006-9) , صفحات (151-190)

عنوان : ( سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , علی ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در همه زبانها متون بسیاری را می توان یافت که به دلایل مختلفی نویسنده آنها ناشناخته مانده است. پیدا کردن نام و زمان نویسنده با دلایل زبان شناسی یکی از شیوه هایی است که به محقق کمک می کند تا با اطمینان زمان و حتی نام نویسنده یا شاعر را پیدا کند در این مقاله انتساب یک قصیده به دو شاعر مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از مدل کیو سام ثابت شده است که این قصیده نمی تواند از این شاعر باشد.

کلمات کلیدی

, سبک سنجی , کیوسام , سنایی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006279,
author = {یاحقی, محمدجعفر and ایزانلو, علی},
title = {سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2006},
volume = {14},
number = {1},
month = {September},
issn = {1753-1532},
pages = {151--190},
numpages = {39},
keywords = {سبک سنجی ; کیوسام ; سنایی ; جبلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر
%A یاحقی, محمدجعفر
%A ایزانلو, علی
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی
%@ 1753-1532
%D 2006

[Download]