ششمین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی , 2009-01-14

عنوان : ( جغرافیای فرهنگی زبان فارسی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان فارسی هم در جغرافیا قلمرو وسیعی دارد و در گذشته ها از بالکان تا توکیو و امروز از لوس آنجلس تا استرالیا را در نوردیده است و هم در عالم معنا و درونمایه دل بسیاری از ایران شناسان و پارسی دوستان عالم را به خو متوجه کرده به طوری که بسیاری بی آن که فارسی بدانند از طریق ترجمه آثار کسانی چون حافظ , خیام و به ویژه مولوی مسخر فکر و فرهنگ ایران شده اند. نمونه آن هم حضور استادانی از سراسر جهان در تهران و در مجمع بین المللی استادان فارسی بود.

کلمات کلیدی

جغرافیا لوس آنجلس استرالیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006295,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {جغرافیای فرهنگی زبان فارسی},
booktitle = {ششمین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جغرافیا لوس آنجلس استرالیا حافظ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جغرافیای فرهنگی زبان فارسی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J ششمین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی
%D 2009

[Download]