مدیریت و توسعه, دوره (10), شماره (38), سال (2008-11)

عنوان : ( تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , نسرین نیکزاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و مدیریت زیست محیطی در سازمان ها می پردازد. از آنجائیکه شناسایی فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر ابعاد مختلف سازمانی، شناختی مؤثر و کامل را برای اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ایجاد می نماید. لذا اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیستم های مختلف سازمانی نیاز به یک شناخت و زمینه سازی قبلی از فضای حاکم بر هر سازمان دارد. لذا با شناسایی عناصر فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر سازمان، می توان به یک جمع بندی مناسب برای اجرای موفقیت آمیزبرنامه های زیست محیطی دست یافت. بنابراین یک مدل مفهومی در قالب چهار مقوله ی افراد، ساختار، فرایندها و محیط فرهنگی به عنوان عناصر کلیدی آن ارائه شده است، تا به عنوان یک الگو و چارچوب مفهومی در سازمان های مختلف قابل انطباق و استفاده در این عرصه باشد. کلیدواژه ها: فرهنگ، ایزو14001، مدیریت زیست محیطی، فرهنگ سازمانی، مدل مفهومی

کلمات کلیدی

, فرهنگ, ایزو14001, مدیریت زیست محیطی, فرهنگ سازمانی, مدل مفهومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006302,
author = {رحیم نیا , فریبرز and نیکزاد, نسرین},
title = {تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها},
journal = {مدیریت و توسعه},
year = {2008},
volume = {10},
number = {38},
month = {November},
issn = {1735-465x},
keywords = {فرهنگ، ایزو14001، مدیریت زیست محیطی، فرهنگ سازمانی، مدل مفهومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نیکزاد, نسرین
%J مدیریت و توسعه
%@ 1735-465x
%D 2008

[Download]