خردنامه صدرا, سال (2007-7) , صفحات (53-59)

عنوان : ( مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیان )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دعاوی سهروردی ایرانی بودن حکمت اشراق است. نویسنده با تتبع در منابع زرتشتی وجوه متعددی از شباهت را میان حکمت اشراق و حکمت زرتشتی یافته است مانند توحید، نور و ظلمت، خیر، جمال و جلال،صدور کثرت از وحدت، اشراق، علم، روح،عالم عقول، عالم مثل معلقه نورانی، عالم مثل معلقه ظلمانی، طباع تام، ادوار و اکوار، هورخش صغیر و کبیر و کیان خرّه و این شباهتها را برخی از دلایلی میداند که بر ایرانی بودن حکمت اشراق دلالت دارند

کلمات کلیدی

, حکمت, زرتشت, سهروردی, شباهتها, مبانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006316,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیان},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1560-0874},
pages = {53--59},
numpages = {6},
keywords = {حکمت- زرتشت- سهروردی- شباهتها- مبانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیان
%A حسینی, سیدمرتضی
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2007

[Download]