یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-12-18

عنوان : ( مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل )

نویسندگان: سارا فرهنگی , مجتبی شریعتی نیاسر , محمد سلطانیه , مهدی پورافشاری چنار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر فرایند غشایی برای جداسازی گاز ها وارد عرصه صنعت گردیده است و در این میان غشاء های پلیمری با ساختار های متفاوت نقش عمده ای را ایفا می کنند. در این تحقیق با توجه به گسترش سریع استفاده از اینگونه غشاء ها در زمینه جداساز ی گاز ها و ضرورت پ یش بینی رفتار ا ین فرآ یند و به منظور آشنا یی بیشتر با پارامتر های تأثیرگذار بر فرآیند غشایی، مدلساز ی ر یاضی انتقال جرم گازها در غشاء های نامتقارن پلیمری ارائه گردیده است. در قسمت فشرده غشاء از مدل تحرک مضاعف و در قسمت متخلخل آن از برآ یند چهار جریان نادسن، ویسکوز، لغزشی و جری ان سطح ی استفاده شده است . مقادیر پارامتر های موجود در مدل براساس مقادیر تجربی برای تراوایی گاز ها در غشاءهای مختلف و با استفاده از روش بهینه سازی ارائه شده، تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, غشاء نامتقارن, مدلسازی, تراوائی, جداسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006338,
author = {سارا فرهنگی and مجتبی شریعتی نیاسر and محمد سلطانیه and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشاء نامتقارن- مدلسازی- تراوائی- جداسازی گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل
%A سارا فرهنگی
%A مجتبی شریعتی نیاسر
%A محمد سلطانیه
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2006

[Download]