پژوهشهای زراعی ایران, سال (2007-7)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی )

نویسندگان: محسن جهان , آرش کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فروغ دهقانی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود دامی و نیز دو روش مدیریت ساقه بر ترکیبات شیمیایی و برخی صفات زراعی کدوی تخم پوست کاغذی، آزمایشی در دو سال زراعی 84-1383 و 85-1384 در مزرعة تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کود دامی (10، 15، 20 و 25 تن در هکتار) به‌عنوان فاکتور اصلی و دو روش مدیریت ساقه (استفاده از قیم و بدون قیم) بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل نشان داد که روش بدون قیم بر روش استفاده از قیم برتری داشت. همچنین در سال اول آزمایش با افزایش سطح کود دامی از 10 تا 20 تن در هکتار، عملکرد میوه و وزن خشک دانة کدو بطور معنی‌داری افزایش یافت. از نظر عملکرد میوه و وزن خشک دانة کدو در سال دوم آزمایش بین سطوح مختلف کود دامی، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در هر دو سال آزمایش تأثیر سطوح مختلف کود دامی بر تعداد دانه، بی‌معنی بود. با افزایش سطح کود دامی از 10 به 25 تن در هکتار، کاهش ناچیزی در درصد روغن دانه مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که با استفاده از 20 تن در هکتار کود دامی می‌توان روش مناسبی جهت تولید ارگانیک کدوی تخم پوست کاغذی فراهم ساخت به‌طوری‌که بدون مصرف نهاده‌های شیمیایی میزان مطلوبی از روغن دانه قابل استحصال باشد. واژه‌های کلیدی: کشت ارگانیک، کدوی تخم پوست کاغذی، روغن دانه، کود دامی.

کلمات کلیدی

, To study the effects of different manure levels and two branch management methods on organic production of Schneider squash, an experiment was conducted at research farm of Ferdowsi University of Mashhad, during years 2004-2006. A split plot arrangement based on Randomized Complete Block Design with
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006362,
author = {جهان, محسن and کوچکی, آرش and نصیری محلاتی, مهدی and دهقانی پور, فروغ},
title = {اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
month = {July},
issn = {2008-1472},
keywords = {To study the effects of different manure levels and two branch management methods on organic production of Schneider squash; an experiment was conducted at research farm of Ferdowsi University of Mashhad; during years 2004-2006. A split plot arrangement based on Randomized Complete Block Design with three replications was used. Treatments consisted of four manure levels (10; 15; 20; 25 tones/ha) and two branch management methods (with and without wood pole); which were allocated to main plots and sub plots; respectively. Results showed that branch management method without wood pole was better than branch management method with wood pole. The first year results showed that increases in manure level had significant effect on fruit and seed yields (p<0.05). However; these traits were not significantly affected by manure levels in the second year. For both years; there were no differences in seed numbers due to manure levels. Seed oil was slightly increased when manure level was increase from 10 to 25 tones/ha. This study showed that use of 20 tones/ha manure is a suitable organic production system of Schneider squash which give a suitable yield whit high seed oil content; without using chemical fertilizers. Keywords: Schneider squash; manure; seed oil; yield; organic production.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی
%A جهان, محسن
%A کوچکی, آرش
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A دهقانی پور, فروغ
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]