دانش و توسعه, دوره (15), شماره (24), سال (2008-12) , صفحات (37-61)

عنوان : ( روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966) )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , روح ا له نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دربخش نخست مقاله زمینه های عمده شکاف در برخورداری های شهری -روستایی ر سه محور آموزشی، بهداشتی و شرایط زندگی با استفاده از شاخص سوفرز برای دوره 2006-1996 مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نابرابری های شهری-روستایی, شاخص سوفرز, الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی(ARDL), اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006424,
author = {سلیمی فر, مصطفی and نوروزی, روح ا له},
title = {روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {24},
month = {December},
issn = {2008-1456},
pages = {37--61},
numpages = {24},
keywords = {نابرابری های شهری-روستایی، شاخص سوفرز، الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی(ARDL)، اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966)
%A سلیمی فر, مصطفی
%A نوروزی, روح ا له
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]