علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (99-105)

عنوان : ( کاربرد پروتئین جداسازی شده بعنوان شاخصی در تشخیص زود هنگام ناسازگاری پیوند ارقام گلابی روی پایه کوئینز )

نویسندگان: حمید حسین پور , غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: این مطالعه به منظور بررسی ارتباط پلی پپتید ها بعنوان شاخصی در تشخیص زود هنگام ناسازگاری ارقام گلابی روی کوئینزAانجام گردید.ارقام پاسکراسان(P)، بوره هاردی(BH)، درگزی(D)، بارتلت(B) روی کوئینز و پایه بذری پیوند شدند. پس از 2 سال نمونه های پوست ارقام پیوند شده روی پایه های گلابی به ازمایشگاه منتقل و پروفیل پروتئین نمونه ها با استفاده از SDS-PAGE تعیین گردید. پروتئین های قابل حل با استفاده از روش برادفورد معین شدند. بطور کلی ارقام پیوند شده روی کوئینز A مقدار پروتئین بیشتری از ارقام روی پایه بذری داشتند. بالاترین مقدار پروتئین در ترکیب BH/QA مشاهده شد. با وجود این هیچ همبستگی خطی بین مقدار پروتئین کل و سازگاری پیوند وجود نداشت. یک باند پروتئین KDa63 در پیوندکهای سازگار (BH,P) مشخص گردید. در حالیکه این باند در پیوندکهای ناسازگار (D,B) بسیار ضعیف یا اصلاً مشاهده نشد. .نتایج نشان داد که این پلی پپتید می تواند بعنوان شاخصی در تعیین سطح سازگاری و تشخیص زودهنگام ناسازگاری ارقام گلابی روی پایه کوئینزA مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ناسازگاری, ارقام گلابی, کوئینزA, پروتئین, پلی پپتید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006429,
author = {حسین پور, حمید and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {کاربرد پروتئین جداسازی شده بعنوان شاخصی در تشخیص زود هنگام ناسازگاری پیوند ارقام گلابی روی پایه کوئینز},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {99--105},
numpages = {6},
keywords = {ناسازگاری، ارقام گلابی، کوئینزA، پروتئین، پلی پپتید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد پروتئین جداسازی شده بعنوان شاخصی در تشخیص زود هنگام ناسازگاری پیوند ارقام گلابی روی پایه کوئینز
%A حسین پور, حمید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]