علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (19-25)

عنوان : ( وقوع تیپ B ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند (BNYVV) عامل بیماری رایزومانیا در استان خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , محمدعلی سبک خیزخیاط , سارا قارونی کاردانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری رایزومانیا یکی از بیماریهای مهم و مخرب چغندر قند در سراسر دنیا می باشد که در سالهای اخیر خسارت هنگفتی را به محصول چغندر قند در کشور وارد کرده است این ویروس بوسیله قارچ خاکزاد Polymyxa betae منتقل می شود و دارای سه تیپ A,B,,Pمی باشد .تیپ َBاز لحاظ گسترش جهانی در مقام دوم پس از تیپAقرار دارد.در این بررسی جهت شناسایی تیپ B از روش RT-PCR hsjthni an

کلمات کلیدی

, BNYVV, تیپB, ازمون RT-PCR و پرایمرهای اختصاصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006441,
author = {جعفرپور, بهروز and سبک خیزخیاط, محمدعلی and قارونی کاردانی, سارا},
title = {وقوع تیپ B ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند (BNYVV) عامل بیماری رایزومانیا در استان خراسان رضوی و شمالی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {19--25},
numpages = {6},
keywords = {BNYVV;تیپB;ازمون RT-PCR و پرایمرهای اختصاصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وقوع تیپ B ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند (BNYVV) عامل بیماری رایزومانیا در استان خراسان رضوی و شمالی
%A جعفرپور, بهروز
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%A قارونی کاردانی, سارا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]