علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (3-17)

عنوان : ( شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera در مزارع چغندر قند منطقه مشهد )

نویسندگان: عصمت مهدی خانی مقدم , بهروز جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera از مزارع چغندر قند منطقه مشهد تعداد 130 نمونه خاک و ریشه الوده در سالهی 1374-1377 جمع اوری گردید . نمونه ها پس از انتقال به ازمایشگاه بطور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند . شستشوی خاک استخراج نماتد ثابت کردن انها و انتقال به گلیسرین به استفاده از روشهای دگریس و فنویک انجام شد

کلمات کلیدی

نماتد چغندر قند.Heteroderaشناسایی.پراکنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006442,
author = {مهدی خانی مقدم, عصمت and جعفرپور, بهروز},
title = {شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera در مزارع چغندر قند منطقه مشهد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {3--17},
numpages = {14},
keywords = {نماتد چغندر قند.Heteroderaشناسایی.پراکنش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera در مزارع چغندر قند منطقه مشهد
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A جعفرپور, بهروز
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]