علوم اجتماعی, سال (2007-7) , صفحات (12-27)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حسین بهروان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

کلمات کلیدی

بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006443,
author = {بهروان, حسین},
title = {بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2007},
month = {July},
issn = {2008-1383},
pages = {12--27},
numpages = {15},
keywords = {بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
%A بهروان, حسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2007

[Download]