مطالعات جوانان, سال (2004-4) , صفحات (26-43)

عنوان : ( تاثیر مشارکت اجتماعی بر احساس تغییرات فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حسین بهروان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت فرهنگی

کلمات کلیدی

مشارکت فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006445,
author = {بهروان, حسین},
title = {تاثیر مشارکت اجتماعی بر احساس تغییرات فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {مطالعات جوانان},
year = {2004},
month = {April},
issn = {****-0032},
pages = {26--43},
numpages = {17},
keywords = {مشارکت فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مشارکت اجتماعی بر احساس تغییرات فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A بهروان, حسین
%J مطالعات جوانان
%@ ****-0032
%D 2004

[Download]