روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(ضرورته-قابلیتها-چالشها) , 2007-01-02

عنوان : ( مطالعه موردی با تاکید برروش شناسی کیفی )

نویسندگان: حسین بهروان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

qualitative method

برروش شناسی کیفی

کلمات کلیدی

برروش شناسی کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006452,
author = {بهروان, حسین},
title = {مطالعه موردی با تاکید برروش شناسی کیفی},
booktitle = {روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(ضرورته-قابلیتها-چالشها)},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برروش شناسی کیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه موردی با تاکید برروش شناسی کیفی
%A بهروان, حسین
%J روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(ضرورته-قابلیتها-چالشها)
%D 2007

[Download]