مواد پیشرفته در مهندسی, سال (2004-1)

عنوان : ( الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیوم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریزساختار زمینه ی چدن ها با گرافیت کروی )

نویسندگان: علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوی ریزجدایش عناصر آلیاژی آلومینیوم و سیلیسیم در چدن ها با گرافیت کروی تحقیق شده است. تجزیه های میکروسکوپی توسط EDX و EPMA بیانگراین واقعیت است که در زمینه چدن های ریختگی آزمایش شده نایکنواختی وجود دارد. در نواحی نزدیک کره های گرافیت زمینه غنی از آلومینیوم است. در حالی که، غلظت سیلیسیم در نواحی بین دانه ای بیشتر است. علاوه براین، نتایج حاصل از آستنیته کردن چدن های نشکن حاوی آلومینیوم در دمای C °920 و زمان های نگه داری متفاوت نشان می دهد که آستنیته کردن قادر به کاهش ناهمگنی ریزساختار ریختگی بوده و جدایش Al و Si به نحو محسوسی با افزایش زمان آستنیته کردن بر مقادیر متفاوت آلومینیوم کاهش یافته و در حقیقت، زمینه این چدن ها بعد از زمان نگه داری کافی می تواند عاری از جدایش باشد.

کلمات کلیدی

, جدایش میکروسکوپی, ریزساختار, آلومینیوم, سیلیسیوم, چدن با گرافیت کروی, آستنیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006461,
author = {کیانی رشید, علیرضا},
title = {الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیوم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریزساختار زمینه ی چدن ها با گرافیت کروی},
journal = {مواد پیشرفته در مهندسی},
year = {2004},
month = {January},
issn = {۲۲۵۱-۶۰۰X},
keywords = {جدایش میکروسکوپی، ریزساختار، آلومینیوم، سیلیسیوم، چدن با گرافیت کروی، آستنیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیوم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریزساختار زمینه ی چدن ها با گرافیت کروی
%A کیانی رشید, علیرضا
%J مواد پیشرفته در مهندسی
%@ ۲۲۵۱-۶۰۰X
%D 2004

[Download]