پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, شماره (42), سال (2008-11) , صفحات (41-56)

عنوان : ( نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی )

نویسندگان: رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پی ارایۀ رویکردهای جدید در زمینه هوش- ضریب بهرۀ هوشی (IQ)، هوش چندگانه ((MI و اکنون هوش هیجانی(EQ)- پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشتۀ زبان انگلیسی بپردازد. بدین منظور از 328 دانشجو خواسته شد به پرسشنامۀ هوش هیجانی پاسخ دهند. سپس همبستگی نمرات هوش هیجانی آنان با مهارت های خواندن، شنیدن، صحبت کردن، نوشتن، و معدل تحصیلی در کل نمونه ها و به صورت مجزا در مردها و زن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رابطۀ معنادار هر چند اندک میان سازه های هوش هیجانی (هوش های درون فردی، میان فردی، حالت عمومی، کنترل استرس) با برخی مهارت ها و موفقیت تحصیلی، نشان داد. در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی به مدرسان و مولفان ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی, موفقیت تحصیلی, مهارتها, یادگیری زبان خارجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006483,
author = {پیش قدم, رضا and قنسولی, بهزاد},
title = {نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2008},
number = {42},
month = {November},
issn = {2588-4123},
pages = {41--56},
numpages = {15},
keywords = {هوش هیجانی- موفقیت تحصیلی- مهارتها-یادگیری زبان خارجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی
%A پیش قدم, رضا
%A قنسولی, بهزاد
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2008

[Download]