تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (2), سال (2008-6) , صفحات (59-73)

عنوان : ( تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی )

نویسندگان: آذر حسینی فاطمی , رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محققان بر این باورند که افراد در فرهنگهای مختلف برای یادگیری زبان از سبکهای ادراکی....

کلمات کلیدی

, سبکهای یادگیری ادراکی, ادراکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006484,
author = {حسینی فاطمی, آذر and پیش قدم, رضا},
title = {تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {41},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-1596},
pages = {59--73},
numpages = {14},
keywords = {سبکهای یادگیری ادراکی، ادراکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی
%A حسینی فاطمی, آذر
%A پیش قدم, رضا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]