مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (9), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (5-20)

عنوان : ( تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزش )

نویسندگان: محمدسعید عبدخدائی , علی اکبر سیف , یوسف کریمی , اسماعیل بیابانگرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزش

کلمات کلیدی

, مقیاس انگیزش تحصیلی , مهارت های مطالعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006501,
author = {عبدخدائی, محمدسعید and علی اکبر سیف and یوسف کریمی and اسماعیل بیابانگرد},
title = {تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزش},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2008},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {1608-2842},
pages = {5--20},
numpages = {15},
keywords = {مقیاس انگیزش تحصیلی - مهارت های مطالعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزش
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A علی اکبر سیف
%A یوسف کریمی
%A اسماعیل بیابانگرد
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2008

[Download]