سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی جایگزینی کاه جو خیسانده شده با یونجه و تاثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری )

نویسندگان: احمد افضل زاده , هادی قربانی فارمد , محسن دانش مسگران , علی اکبر خادم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگزینی کاه جو خیسانده با یونجه در جیره گاوهای شیری و تاثیر آن بر صفات تولید و ترکیب شیر بررسی شد . میزان تجزیه پذیری 72 ساعت ) جهت بدست آوردن بهترین زمان خیساندن کاه، تعیین گردید . غیر از ،48 ، کاه جو خیسانده شده در زمان های مختلف ( 24 بخش سریع تجزیه در کاه جو نسبت به کاه خیسانده شده ، سایر ضرایب تجزیه پذیری بین تیمارها ی کاه جو ، تفاوتی نداشتند . کاه خیسانده شده با کوتاهترین زمان خیساندن ، در ج یره استفاده شد . در مرحله دو م اثر جایگزینی بخشی ( 40 درصد ) از یونجه جیره با کاه 27 و میانگین /8±4/ جو و کاه جو خیسانده شده بر عملکرد 9 راس گاو شیرده چند شکم زایش در اواسط شیردهی با میانگین تولید 5 580 کیلوگرم در قالب طرح چرخشی بررسی شد . میزان تولید شیر بر اساس 4 درصد چربی و ترکیبات شیر غیر از درصد /9 ± وزن 39 چربی، هیچ کدام تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفتند.

کلمات کلیدی

, کاه جو خیسانده, یونجه, تجزیه پذیری, تولید شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006545,
author = {احمد افضل زاده and قربانی فارمد, هادی and دانش مسگران, محسن and علی اکبر خادم},
title = {بررسی جایگزینی کاه جو خیسانده شده با یونجه و تاثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {کاه جو خیسانده، یونجه، تجزیه پذیری، تولید شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جایگزینی کاه جو خیسانده شده با یونجه و تاثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری
%A احمد افضل زاده
%A قربانی فارمد, هادی
%A دانش مسگران, محسن
%A علی اکبر خادم
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]