سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری نژاد هلشتاین بر تولید و ترکیب شیر )

نویسندگان: احمد افضل زاده , محمد حسین پالیزدار , امیر نیاسری , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات افزایش انرژی از طریق مکمل چربی و تغذیه آن در دوره انتقالی گاو های شیری بر تولید و ترکیب شیر گاوهای پرتولید با استفاده از 15 راس گاو شکم سوم، از 4 هفته قبل از زایش تا روز 30 شیردهی بررسی شد. نتایج نشان داد در دوره انتقالی، سطوح مختلف انرژی جیره ها از طریق افزودن مکمل چربی، در بعد از زایش، وزن بدن، تعادل انرژی، تولید شیر، شیر تصحیح شده بر اساس انرژی، درصد چربی شیر، تولید چربی، تولید پروتئین و درصد اوره شیر تحت تاثیر تیمار های قبل از زایش قرار .(P< غلظت چربی شیر تا روز 30 شیردهی کاهش یافت و این کاهش در جیره سوم بیشترین بود( 0.001 . (P< گرفتند( 0.05 مکمل چربی تغذیه شده در قبل از زایش، اثرات مفیدی بر تولید شیردر دوره اوایل شیر دهی داشت.

کلمات کلیدی

, چربی, دوره انتقالی, تولید و ترکیب شیر, گاوشیری پر تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006546,
author = {احمد افضل زاده and محمد حسین پالیزدار and امیر نیاسری and دانش مسگران, محسن},
title = {اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری نژاد هلشتاین بر تولید و ترکیب شیر},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {چربی، دوره انتقالی، تولید و ترکیب شیر، گاوشیری پر تولید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری نژاد هلشتاین بر تولید و ترکیب شیر
%A احمد افضل زاده
%A محمد حسین پالیزدار
%A امیر نیاسری
%A دانش مسگران, محسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]