سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , نور محمد تربتی نژاد , سعید حسنی , اسمر قراگوزلو , روشنک جعفری جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین، آزمایشی طراحی شد . 8 تیمار آزمایشی با 2 سطح پروتئین خام ( 18 و 20 %از ماده خشک ) و 2 سطح پرو بیوتیک ( 0و 60 و 90 روزگی با 1 گرم پروبیوتیک و یک گروه شاهد فاقد پروبیوتیک برای هر سطح ، 1 گرم ) در 3 دوره زمانی تا 30 پروتئین خام جیره ها، در نظر گرفته شد . جیره های آزمایشی به 48 راس گوساله شیرخوار هلشتاین، با استفاده ا ز آزمایشات و اضافه (DMI) 2) تکرار شده در زمان، به مدت 90 روز تغذیه شدند. مصرف روزانه و هفتگی ماده خشک × فاکتوریل( 4 وزن گوساله ها، رکوردبرداری شدند . میانگین مصرف هفتگی و روزانه خوراک بطور معنی داری تحت تاثیر تیمارها قرار و تغذیه 1 گرم پروبیوتیک با 18 % پروتئین خام در استارتر به مدت 30 روز، بالاترین مصرف خوراک را (P< 0/ گرفت ( 05 افزایش وزن گوساله ها اختلاف معنی داری در بین . ( P<0/ ایجاد کرد. اثر زمان نیز بر مصرف خوراک معنی دار بود ( 0001 و بیشترین اضافه وزن در هردو سطح ( P<0/ تیمارهای مختلف نشان نداد ولی اثر زمان بر افزایش وزن معنی دار بود( 0001 پروتئین خام جیره، در هفته 12 آزمایش مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, پروتئین خام, پروبیوتیک, وزن بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006549,
author = {دانش مسگران, محسن and نور محمد تربتی نژاد and سعید حسنی and اسمر قراگوزلو and جعفری جعفرپور, روشنک},
title = {تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {پروتئین خام، پروبیوتیک، وزن بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین
%A دانش مسگران, محسن
%A نور محمد تربتی نژاد
%A سعید حسنی
%A اسمر قراگوزلو
%A جعفری جعفرپور, روشنک
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]