سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز )

نویسندگان: محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , کبری عرب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با (Cumin straw) و زیره سبز (Caraway straw) در این آزمایش مولفه های تجزیه پذیری ماده خشک، دو گونه زیره سیاه در زمان های 96،72،48،24،16،12،8،4،2 مورد مطالعه قرار گرفت.همچنین میزان تولید گاز برای این نمونه In situ استفاده از تکنیک تعیین گردید. نتایج حاصل از تجزیه پذیری AOAC ( ها در زمان های فوق اندازه گیری شد و ترکیب شیمیایی آن ها به روش( 2000 ثابت نرخ تجزیه) مربوط به تجزیه پذیری ماده )c کندتجزیه) و )b سریع التجزیه) و )a ماده خشک این گونه ها نشان داد که بخش برای زیره سیاه به ترتیب برابر با c و b و a 0 درصد بود و همچنین مقادیر /083 ،41/80، 32/ خشک گونه زیره سبز به ترتیب برابر با 16 0/076 درصد بود که در مجموع مولفه های تجزیه پذیری ماده خشک مربوط به کاه زیره سبز بیشتر از زیره سیاه ، 27/57 ،12/19 ماده خشک، خاکستر و ماده آلی زیره سبز به ، ADF ، NDF ، بود. همچنین نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی نشان داد که میزان پروتیین ،61/3، 67/1 ،2/ 87 درصد می باشد و این مقادیر در مورد زیره سیاه به ترتیب برابر با 96 ،13 ،96/34 ،38 ،48 ،7/ ترتیب برابر با 73 95/5 درصد می باشد. ،4/5 ، 95/35

کلمات کلیدی

, تجزیه پذیری, زیره سیاه, زیره سبز , In situ , :تولید گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006550,
author = {کاظمی, محسن and طهماسبی, عبدالمنصور and ولی زاده, رضا and دانش مسگران, محسن and عرب, کبری},
title = {مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تجزیه پذیری، زیره سیاه، زیره سبز ، In situ ،:تولید گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز
%A کاظمی, محسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ولی زاده, رضا
%A دانش مسگران, محسن
%A عرب, کبری
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]