دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (42), شماره (6), سال (2008-12) , صفحات (723-737)

عنوان : ( مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ، با استفاده از تئوری میدان فشاری اصلاح شده و تلفیق آن با یک مدل خرپایی، مدل جدیدی برای بررسی رفتار برشی تیرهای پیوند با آرماتور گذار ی قطری ارائه می شود. این مدل قادر به در نظر گرفتن اثرات هم زمان برش و خمش و همچنین نی روی محور ی می باشد . مدل ارائه شده شامل یک فنر غیر خطی برشی، یک فنر محوری، دو عضو خرپایی مورب و چند فنر غیر خطی برای به حساب آوردن تغییر شکل های خمشی است. مدل پیشنهادی با نتایج تعداد زیادی از آزمایش های انجام شده توسط مؤلفین این مقاله و س ایر پژوهشگران مقایسه گردیده است. این مقایسه نشان می دهد که مدل پیشنهادی به خوبی می تواند رفتار برشی تیرهای پیوند را پیش بینی کند.

کلمات کلیدی

, بتن مسلح , تیر پیوند , آرماتور گذاری قطری , دیوار برشی , دیوار کوپل , میدان فشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006551,
author = {اصفهانی, محمدرضا},
title = {مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2008},
volume = {42},
number = {6},
month = {December},
issn = {1026-0803},
pages = {723--737},
numpages = {14},
keywords = {بتن مسلح - تیر پیوند - آرماتور گذاری قطری - دیوار برشی - دیوار کوپل - میدان فشاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری
%A اصفهانی, محمدرضا
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2008

[Download]