علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2008-2) , صفحات (53-63)

عنوان : ( پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی )

نویسندگان: مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه برای کاهش هزینه های آزمایشگاهی و افزایش سرعت انجام آزمایشات میکروبی استفاده از مدلهای ریاضی توسعه یافته است . ضرورت آگاهی از کیفیت میکروبی شیر در زمانی کوتاه پس از دریافت شیر از مواردی است که صنایع شیر سخت به آن نیازدارند . لذا در این پژوهش شیرخام از دامداری های مختلف موجود در سطح شهر مشهد در دو فصل بهار و تابستان جمع آوری شد . سپس بر اساس متغیرهای مختلف بهترین مدل ریاضی برای پیشگویی شمارش کلی میکروارگانیسم های مزوفیل مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دادند که مدل رگرسیون چند خطی ( مرکب ) بهترین مدل برای پیش بینی همچنین مشخص شد که معادلات بهار و تابستان متفاوت بوده، به طوریکه در معادله بهار اثر . ( R2 = 0/ شمارش کلی میکروبی شیرخام می باشد ( 65 به تنهایی مهمترین عامل تعیین کنندة مدل و در معادله تابستان متغیر چربی و اثر متقابل کلی فرم مدفوعی و چربی از عوامل pH متقابل کلی فرم مدفوعی و تعیین کنندة مدل در پیش بینی میزان شمارش کلی میکروارگانیسم های مزوفیل در شیر خام می باشد و در معادله تابستان فاکتور چربی اثر بیشتری روی مدل دارد . در این مقاله کلیه متغیرهای مؤثر در کیفیت میکروبی شیر خام و چگونگی تأثیر آنها در پیش بینی کیفیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است .

کلمات کلیدی

, کلید واژگان : مدل سازی, پیش بینی, شمارش کلی, شیرخام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006563,
author = {یاورمنش, مسعود and مرتضوی, سید علی and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
volume = {4},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-8787},
pages = {53--63},
numpages = {10},
keywords = {کلید واژگان : مدل سازی، پیش بینی، شمارش کلی، شیرخام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی
%A یاورمنش, مسعود
%A مرتضوی, سید علی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2008

[Download]