پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12

عنوان : ( مطالعه فراوانی انگلهای کرمی دستگاه گوارش شتر در کشتارگاه مشهد )

نویسندگان: حسن برجی , غلامرضا رزمی , سیدابوالقاسم نقیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شتر اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد برخی از پرورش دهندگان و روستانشینان حاشیه کویر از جهت تولید شیر و گوشت و هم چنین به واسطه سواری و بارکشی دارد.علی رغم اهمیت شتر در این مناطق بیماریهای عفونی و تغذیه ضعیف و مدیریت سنتی مانع استفاده کامل از این دام شده است.انگلهای روده ای باعث مرگ و میر فاسهال،کاهش رشد،کاهش پشم،کاهش جذب غذاو نهایتا کاهش عملکرد شتر می شوند.در مطالعه انجام شده روی 80نفر از شتران کشتار شده در کشتارگاه مشهد 75درصد شترها حاوی تخم نماتودها بودند.متوسط تعداد تخم در مدفوع63و دامنه تغییرات تعداد تخم در مدفوع بین1-520بود.نتایج آزمایش مدفوع بیانگر حضور تخم نماتودیروس و استرونژیلوئیدس و تریشوریس و تخم نماتود متوسط بود.بازرسی محتویات دستگاه گوارش 10شتر یرای شناسایی و شمارش تعداد کرمها استفاده شد.در بین کرمهای شناسایی شده ازشیردان کاملوسترونژیلوس منتولاتوس بیشترین تعداد بود و کرمهی پارابرونما اسکریابینی و مارشالاژیا مارشالی به میزان کمتری جدا شد.در بین کرمهای روده باریک نماتودیرلا درومداری و تریکوسترونزیلوس پروبولوروس و تریشوریس جدا شد.تعداد بسیار زیادی سستود استیلزیا گلوبیپونکتاتنا و مونزیا بنه دنی و اکسپانزا به میزان کمتری جدا شد.کرمهای نماتودیرلا درومداری و تریکوسترونژیلوس پولوروس برای اولین بار در شتر از ایران گزارش می شود.

کلمات کلیدی

, شتر, انگلهای کرمی دستگاه گوارش, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006595,
author = {برجی, حسن and رزمی, غلامرضا and نقیبی, سیدابوالقاسم},
title = {مطالعه فراوانی انگلهای کرمی دستگاه گوارش شتر در کشتارگاه مشهد},
booktitle = {پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شتر-انگلهای کرمی دستگاه گوارش-مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فراوانی انگلهای کرمی دستگاه گوارش شتر در کشتارگاه مشهد
%A برجی, حسن
%A رزمی, غلامرضا
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%J پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2008

[Download]