9th Conference of the ISKO Spanish Chapter , 2009-03-11

Title : ( Integrating general, non-topical terms into online thesauri: a new approach towards improving retrieval relevance on the Web through natural language terms )

Authors: Rahmatollah Fattahi , Marie Rahimi , Mehri Parirokh ,

Citation: BibTeX | EndNote

چکیده : بیشتر اصطلاحنامه ها تخصصی اند یعنی تنها به یک یا چند حوزه موضوعی مشخص محدود شده اند. یکی از محدودیتهای اصطلاحنامه ها آن است که واژگان مرتبط با برخی جنبه های خاص از مدارک اطلاعاتی، از جمله سطح محتوا، رویکرد محتوایی و یا ساختاری، شکل ارائه اثر و نوع مخاطبان مورد نظر را در بر ندارند. دلیل این امر آن است اصطلاحهای عمومی دال بر این مفاهیم به منزله واژه های غیر تخصصی جزو سیاهه ممنوعه قلمداد شده و در نمایه سازی مورد استفاده قرار نمی گیرند. این مسئله یک کاستی جدی در مسیر جستجو و بازیابی دقیق و مرتبط به شمار می آید. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد: 1) با استفاده از روش تحلیل محتوای مقالات حوزه علوم انسانی تلاش شد تا واژه های عمومی که به طور معمول همراه واژه های تخصصی در متون این حوزه ظاهر می شوند شناسایی گردد و سیاهه آنها با محتوای اصطلاحنامه های همان حوزه مقایسه شود. نتایج نشان داد که میزان حضور واژه های عمومی در اصطلاحنامه اصفا 3/24% و در اصلاحنامه نما /1/18% است. 2) در مرحله دوم با استفاده از واژه های عمومی دارای بسامد بالا با برخی کلیدواژه های موضوعی ترکیب شد و در موتور کاوش گوگل جستجو شد. یافته ها نشان داد میزان موفقیت جستجو در کسب نتایج مرتبط و دقیق با استفاده از واژگان عمومی بسیار بالاست. مقاله نتیجه گیری می کند چنانچه قرار باشد زبان اصطلاحنامه ها به زبان جستجو نزدیکتر شود و بازیابی با نتایج دقیقتر و مرتبط تر همراه باشد لازم است واژه ها و عبارتهای عمومی به اصطلاح های تخصصی افزوده گردد. به بیان دیگر، اخص شدن هرچه بیشتر توصیفگرها با استفاده از واژه های عمومی می تواند به عمقی تر شدن نمایه سازی با هدف فراهم آوردن شرایط برای افزایش ربط و دقت در بازیابی منتهی شود.

Keywords

اصطلاحنامه / واژگان عمومی / واژگان غیر موضوعی / ربط /
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006602,
author = {Fattahi, Rahmatollah and Marie Rahimi and Parirokh, Mehri},
title = {Integrating general, non-topical terms into online thesauri: a new approach towards improving retrieval relevance on the Web through natural language terms},
booktitle = {9th Conference of the ISKO Spanish Chapter},
year = {2009},
location = {والنسیا},
keywords = {اصطلاحنامه / واژگان عمومی / واژگان غیر موضوعی / ربط / وب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Integrating general, non-topical terms into online thesauri: a new approach towards improving retrieval relevance on the Web through natural language terms
%A Fattahi, Rahmatollah
%A Marie Rahimi
%A Parirokh, Mehri
%J 9th Conference of the ISKO Spanish Chapter
%D 2009

[Download]