دانش و توسعه, سال (2006-8)

عنوان : ( ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , اسلا می سکینه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: بررسی کارائی بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص بخش صنعت یکی از مهمترین مباحث اقتصادی می باشد. روشهای مختلفی برای اندازه گیری کارائی به کار گرفته می شود. یکی از این روشها، روش برنامه ریزی خطی می باشد که خود به دو دسته تحلیل مرزی معین(DFA) وتحلیل پوششی داده ها (DEA) تقسیم می شود. در روش (DEA)، ابتدا مرزی بعنوان مرز کارائی تولید در نظر گرفته شده عملکرد بالاتر از مرز به عنوان عملکرد کارا و عملکرد پایین تر از مرز به عنوان نا کارائی تلقی می شود. این مقاله، عملکرد نسبی واحد های بخش صنعت در ایران را با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها مورد بررسی قرار می دهد.کارائی تکنیکی کل، خالص کارائی تکنیکی ونیزکارائی مقیاس برای زیر بخشهای صنعت در سال 1380 محاسبه شده است. رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" شاخص بهره وری مالم کوئیست\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" برای زیر بخشهای مزبور در دوره زمانی80-1376 محاسبه گردیده است، همچنین عوامل موثر بر بهره وری با روش پانل دیتا مطالعه و تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, کارایی, بهره وری, تحلیل پوششی داده ها, شاخص مالم کوئیست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006612,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and اسلا می سکینه},
title = {ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2006},
month = {August},
issn = {2008-1456},
keywords = {کارایی، بهره وری، تحلیل پوششی داده ها، شاخص مالم کوئیست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A اسلا می سکینه
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2006

[Download]