سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10

عنوان : ( تخمین MTTR سیستم های کامپیوتری به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی )

نویسندگان: صادق فاضل , علی پیروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: روش های تحلیلی ارائه شده درزمینه تخمین MTTR سیستم ها برحسب MTTF و MTTR اجزای تشکیل دهنده آنها مشکل و پیچیده بوده و معمولا همراه با تقریب است. در این مقاله راهکاری جدید جهت حل این مسئله با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو ارائه شده و کارایی آن با روش های تحلیلی مقایسه می شود. سیستم موردمطالعه یک نوع کامپیوتر صنعتی می باشد که رفتار آن از دیدگاه قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی با استفاده از روش های تحلیلی مدل سازی، و از دیدگاه قابلیت تعمیر به روش مونت کارلو شبیه سازی می شود. همچنین نتایج ارزیابیMTTF، MTTR و قابلیت دسترسی آن ارائه می شوند. توجه به نتایج حاصله می تواند باعث رشد قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های تعمیرونگهداری طیف وسیعی ازسیستم های الکترونیکی و کامپیوتری مشابه، که در سایر صنایع مانند برق، نفت و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند، شود.

کلمات کلیدی

, مونت کارلو, قابلیت اطمینان قابلیت تعمیر, MTTF, MTTR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006624,
author = {فاضل, صادق and پیروی, علی},
title = {تخمین MTTR سیستم های کامپیوتری به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2005},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {مونت کارلو، قابلیت اطمینان قابلیت تعمیر، MTTF، MTTR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین MTTR سیستم های کامپیوتری به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی
%A فاضل, صادق
%A پیروی, علی
%J سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2005

[Download]