علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (101-112)

عنوان : ( ارزیابی دمای پوشش سبز جهت زمان بندی آبیاری و عملکرد گیاه گندم زمستانه )

نویسندگان: محمد مهدی نخجوانی مقدم- , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از دمای پوشش سبز جهت برنامه ریزی آبیاری گیاهان یکی از روش‌هایی است که در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) که از ترسیم اختلاف دمای پوشش گیاهی با دمای هوا در ارتباط با کمبود فشار بخار اشباع هوا به دست می آید، روش مطمئنی جهت زمان بندی آبیاری وپیش بینی عملکرد گیاهان است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر دمای پوشش سبز در زمان بندی آبیاری وعملکرد گیاه گندم زمستانه در سال زراعی 82-1381 شامل 7 تیمار آزمایشی انجام شد. 3 تیمار از تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری بر اساس 100، 80 و40 درصد نیازآبی گیاه و 4 تیمار آزمایشی باقی مانده به ترتیب براساس عدم آبیاری در مراحل ساقه دهی، گل دهی، دانه بندی و رسیدگی دانه گیاه گندم انتخاب شدند. با استفاده از دستگاه دماسنج مادون قرمز دمای پوشش گیاهی در طی چهار مرحله ساقه دهی، گل دهی، دانه بندی و رسیدگی دانه گیاه گندم اندازه گیری شد و سپس با استفاده از داده های بدست آمده و همچنین استفاده از پارامترهای هواشناسی، حدود بالا و پائین شاخص CWSI و سپس مقادیر شاخص CWSI تعیین شدند. معادله حد مبنای پائین بدست آمده با معادله گزارش شده توسط محققین دیگر متفاوت بود. این امر شاید ناشی از تفاوت در نوع خاک، شرایط اقلیمی و نوع واریته گندم به کار رفته و شاید هم به علت تعداد کم دفعات اندازه گیری دمای پوشش گیاهی باشد. رابطه عملکرد گیاه با شاخصCWSI به صورت خطی و با ضریب همبستگی r=0.96 بدست آمد همچنین رابطه بین شاخص CWSI با تبخیر- تعرق واقعی گیاه نیز با ضریب همبستگی r=0.82 به صورت خطی تعیین شد.

کلمات کلیدی

, گندم, برنامه ریزی آبیاری, شاخص CWSI و دمای گیاه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006680,
author = {محمد مهدی نخجوانی مقدم- and قهرمان, بیژن},
title = {ارزیابی دمای پوشش سبز جهت زمان بندی آبیاری و عملکرد گیاه گندم زمستانه},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {101--112},
numpages = {11},
keywords = {گندم، برنامه ریزی آبیاری، شاخص CWSI و دمای گیاه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی دمای پوشش سبز جهت زمان بندی آبیاری و عملکرد گیاه گندم زمستانه
%A محمد مهدی نخجوانی مقدم-
%A قهرمان, بیژن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]