علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-10) , صفحات (417-431)

عنوان : ( مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجدد )

نویسندگان: , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ و دوام جریان رو به پایین طی فرایند توزیع مجدد، میزان ذخیره موثر آب در خاک را در هر زمان تعیین می کند. این امر به ویژه در مناطق خشک که گیاهان مجبورند برای مدت زمان زیادی وابسته به میزان رطوبت باقی مانده در منطقه ریشه باشند، مهم است. در این تحقیق، یک روش جدید برای مقیاس سازی فرایند توزیع مجدد بر پایه مدل توزیع مجدد گرین امپت ارائه شده است. با استفاده از نتایج مقیاس شده حل عمومی معادله جریان موسوم به معادله ریچاردز، یک معادله تجربی برای تخمین نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد به دست آمده است. از ویژگی های بارز معادله تجربی ارائه شده، قبول تاثیر پس ماند در منحنی رطوبتی بر فرایند توزیع مجدد می باشد. به منظور صحت سنجی معادله پیشنهادی، نتایج آن با نتایج حل عددی معادله ریچاردز برای یازده کلاس بافت خاک (در محدوده شن تا رس) مقایسه گردید. خطای حاصل از مقایسه برای هر یازده کلاس بافت خاک و برای گستره زیادی از شرایط اولیه ناچیز بود. اگرچه در شرایطی که عمق جبهه خیس شده اولیه و یا میزان رطوبت اولیه خاک پیش از نفوذ زیاد بود، در نتایج مدل پیشنهادی نسبت به حل مدل عددی کمی انحراف دیده می شد. بدین ترتیب مدلی ارائه شده است که بتواند با سادگی کاربرد مدل های تحلیلی و دقت مدل های عددی، میزان رطوبت خاک در هر عمل و هر زمان در طول فاز توزیع مجدد، تخمین بزند.

کلمات کلیدی

, مقیاس سازی, نیمرخ رطوبت, توزیع مجدد, گرین-امپت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006682,
author = {, and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجدد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {October},
issn = {1029-4791},
pages = {417--431},
numpages = {14},
keywords = {مقیاس سازی، نیمرخ رطوبت، توزیع مجدد، گرین-امپت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجدد
%A ,
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]