جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2005-9)

عنوان : ( بررسی غلظت یون های اسیدی در باران های پاییزه و بهاره و تخمین میزان نهشت اسیدی در ناحیه مشهد )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , غلامحسین مروج , اعظم سیگارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل حادی که در دهه های اخیر جوامع شهری از آن رنج می برند باران اسیدی است که نتیجه ورود بیش از حد معمول بعضی از گاز های آلاینده به درون هوای این مناطق است. مشهد به عنوان بزرگترین شهر مذهبی ایران نیز از این مشکل دور نمانده است. در مطالعه حاضر، نمونه های بارندگی پاییز 1382 و بهار 1383 این شهر مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. نتایج مؤید وجود تعداد زیاد چشمه های آلاینده بود که باعث غلظت بالاتر از حد معمول یونهای2 -4SO ، 2-NO ، - 3 NOو-3NH در باران گردید. با توجه به غلظت این یون ها و میزان بارندگی متوسط سالانه در مشهد میزان نهشت اسیدی محاسبه و با مقدار آن در منطقه ولز در انگلستان مقایسه گردید. نتایج نشان داد که نهشت آلاینده ها در مشهد بسیار بالا بوده و لذا توجه بیشتر به امور زیست محیطی این شهر مورد تأکید قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, نهشت اسیدی, نیترات, آمونیم, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006705,
author = {موسوی بایگی, محمد and مروج, غلامحسین and سیگارودی, اعظم},
title = {بررسی غلظت یون های اسیدی در باران های پاییزه و بهاره و تخمین میزان نهشت اسیدی در ناحیه مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2005},
month = {September},
issn = {2383-2487},
keywords = {نهشت اسیدی، نیترات، آمونیم، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی غلظت یون های اسیدی در باران های پاییزه و بهاره و تخمین میزان نهشت اسیدی در ناحیه مشهد
%A موسوی بایگی, محمد
%A مروج, غلامحسین
%A سیگارودی, اعظم
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2005

[Download]