علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-5) , صفحات (45-54)

عنوان : ( بررسی شکلهای شیمیایی عناصر سنگین کبالت ، کادمیم نیکل روی و مس در خاکهای آبیاری شده... )

نویسندگان: مرضیه کوچی , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با روش عصاره گیری پی در پی یا دنباله ای توزیع عناصر سرب، کبالت، کادمیم ع نیکل ، روی و مس در خاک تعیین شد

کلمات کلیدی

, عصاره گیری دنباله ای, فلزات سنگین , فاضلاب , آولودگی خاک , خاکهای آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006724,
author = {کوچی, مرضیه and فتوت, امیر and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر},
title = {بررسی شکلهای شیمیایی عناصر سنگین کبالت ، کادمیم نیکل روی و مس در خاکهای آبیاری شده...},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {2},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {45--54},
numpages = {9},
keywords = {عصاره گیری دنباله ای، فلزات سنگین ، فاضلاب ، آولودگی خاک ، خاکهای آهکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شکلهای شیمیایی عناصر سنگین کبالت ، کادمیم نیکل روی و مس در خاکهای آبیاری شده...
%A کوچی, مرضیه
%A فتوت, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]