علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-5)

عنوان : ( قابلیت جذب سرب، نیکل و روی توسط سلول و پلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیوم )

نویسندگان: اسماعیل کریمی , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و روی توسط سلول و پلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیوم مورد مطالعه قرار گرفت

کلمات کلیدی

, سرب, نیکل سینوریزوبیوم_ پلی ساکارید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006727,
author = {کریمی, اسماعیل and لکزیان, امیر and حلاج نیا, اکرم},
title = {قابلیت جذب سرب، نیکل و روی توسط سلول و پلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیوم},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1029-4791},
keywords = {سرب، نیکل سینوریزوبیوم_ پلی ساکارید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قابلیت جذب سرب، نیکل و روی توسط سلول و پلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیوم
%A کریمی, اسماعیل
%A لکزیان, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]